Porządek obrad

Senatorowie ZUT

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.15 w sali senatu (budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19, prawe schody, I piętro).

Porządek obrad:

 1. Komunikaty Rektora
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 96
 3. Informacja o przebiegu wdrażania systemu jakości kształcenia
 4. Uchwała w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów budownictwo drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT
 5. Uchwała w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów inżynieria środowiska drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT
 6. Uchwała w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów informatyka pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Informatyki ZUT
 7. Uchwała w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT
 8. Uchwała w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów zootechnika drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2018 r.w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich oraz form studiów w poszczególnych dyscyplinach naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019
 10.  Uchwała zmieniająca uchwałę nr 18 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie planowanych limitów przyjęć na I rok studiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółki Akcyjnej oraz jej następców prawnych – odpłatnej i na czas nieograniczony służebności przesyłu
 12. Uchwala w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Lipnik gmina Stargard
 13. Sprawozdanie z oceny wdrażania „Strategii rozwoju ZUT na lata 2011-2020”
 14. Informacja o działalności naukowo-badawczej Uczelni
 15. Informacja o wynalazczości i sprzedaży własności intelektualnej w ZUT
 16. Informacja o działalności Biblioteki Głównej
 17. Informacja o działalności wydawniczej uczelni
 18. Sprawozdanie kanclerza z działalności w roku 2017
 19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie   oraz przeznaczenia zysku za 2017
 20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2017 rok
 21. Interpelacje. Sprawy różne

Przewodniczący Senatu
REKTOR
/-/dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.