Porządek obrad

Senatorowie ZUT

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.15 w sali senatu (budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19, prawe schody, I piętro).
Porządek obrad:

 1. Komunikaty Rektora
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 104
 3. Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji dla kierunku studiów drugiego stopnia kynologia
 4. Uchwała w sprawie zniesienia studiów pierwszego stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna prowadzonych przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 5. Uchwała  w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 16 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2018 r.  w sprawie planowanych limitów przyjęć na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 40  Senatu ZUT z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 61 Senatu ZUT z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na kadencję 2016–2020 oraz określenia jej zadań
 10. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Rektora ZUT w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny za okres od ostatniej oceny do roku 2018 włącznie
 11. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Rektora ZUT w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny za rok 2019
 12. Uchwała uchylająca uchwałę nr 1 Senatu ZUT z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00083525/3
 14. Uchwała w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2019 r., w tym budżetów jednostek
 15. Interpelacje. Sprawy różne

Przewodniczący Senatu
REKTOR
/-/dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.