Porządek obrad

Senatorowie ZUT

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 25 września 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 10.15 w sali senatu (budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19, prawe schody, I piętro).

Porządek obrad:

 1. Komunikaty Rektora
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 89
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 10 Senatu ZUT z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018  studiów wyższych i studiów doktoranckich
 4. Uchwała w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów odnawialne źródła energii drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT
 5. Uchwała w sprawie uruchomienia kierunku studiów drugiego stopnia odnawialne źródła energii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT
 6. Uchwała w sprawie zniesienia studiów pierwszego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja  prowadzonych przez Wydział Elektryczny  ZUT
 7. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 2036 Pogodno 36 gmina Miasto Szczecin
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 5 gmina Miasto Stargard
 9. Zatwierdzenie ramowego harmonogramu tematycznego posiedzeń senatu ZUT w roku akademickim 2017/2018
 10. Uchwała w sprawie nadania auli Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa imienia Profesora Aleksandra Ksawerego Winnickiego
 11. Uchwała w sprawie poparcia wniosku Senatu Politechniki Poznańskiej o nadanie tytułu doktora honoris causa dipl. ing. Jensowi Ocksenowi
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Żywności w Mohylewie, Białoruś
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Birla Institute of Technology and Science, Indie
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko kanclerza Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 15. Informacja o przygotowaniu bazy dydaktycznej oraz socjalnej studentów przed rokiem akademickim 2017/2018
 16. Interpelacje. Sprawy różne

Przewodniczący Senatu

REKTOR
/-/dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.