Porządek obrad

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 9.30 w sali senatu (budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19, prawe schody, I piętro).

  1. Komunikaty Rektora
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 82
  3. Uchwała w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku
  4. Uchwała w sprawie warunków i trybu kierowania przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie za granicę pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
  5. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 77 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Campusu nr 2 przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  6. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 7 Senatu ZUT z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „CAMPUS NR 2 – ZADANIE NR 3” przy ul. Klemensa Janickiego nr 32 w Szczecinie
  7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok po korekcie drugiej
  8. Uchwała w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok, w tym budżetów jednostek
  9. Interpelacje. Sprawy różne.

Przewodniczący Senatu
REKTOR
/-/dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.