Porządek obrad

Senatorowie ZUT

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 10.15 w sali senatu (budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19, prawe schody, I piętro).

Porządek obrad:

 1. Komunikaty Rektora
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 92
 3. Informacje dotyczące rekrutacji
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 60 Senatu ZUT z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu na kadencję 2016–2020 oraz określenia jej zadań
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 61 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na kadencję 2016–2020 oraz określenia jej zadań 
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 67 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów na kadencję 2016–2020
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 68  z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów na kadencję 2016–2020
 8. Uchwała w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku
 9. Uchwała w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Projektami w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz zatwierdzenia Regulaminu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 3066 Nad Odrą, gmina Miasto Szczecin oraz w obrębie Widzieńsko, gmina Stepnica
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok po korekcie
 12. Uchwała w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok, w tym budżetów jednostek
 13. Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017 i 2018
 14. Interpelacje. Sprawy różne

Przewodniczący Senatu

REKTOR
/-/dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.