Porządek obrad

Senatorowie ZUT

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 10.15 w sali senatu (budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19, prawe schody, I piętro).
Porządek obrad:

 1. Komunikaty Rektora
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 111
 3. Działalność organizacyjna, naukowa i sportowa studentów i doktorantów
 4. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 72 Senatu ZUT z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w ZUT
 6. Uchwała w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 32 Senatu ZUT z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szkoły doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 8. Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 76 Senatu ZUT z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów chemia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT
 9. Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 66 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 68 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia oraz opisu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 11. Uchwała w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Gospodarka wodna
 12. Uchwała w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Certyfikowany Administrator VMware vSphere
 13. Uchwała w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Programowanie komputerów
 14. Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów architektura i urbanistyka pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT
 15. Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów budownictwo pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT
 16. Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów inżynieria środowiska pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT
 17. Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów projektowanie architektury wnętrz i otoczenia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT
 18. Uchwała w sprawie określenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wartości Sn i Pn oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów
 19. Sprawozdanie z oceny wdrażania „Strategii rozwoju ZUT na lata 2011-2020”
 20. Uchwała w sprawie rekomendacji kandydata na  członka do Polskiej Akademii Nauk
 21. Uchwała w sprawie przyznania medalu „Za szczególne zasługi dla Uczelni”
 22. Uchwała w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego uczelni na 2019 rok
 23. Interpelacje. Sprawy różnee

Przewodniczący Senatu
REKTOR
/-/dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT