Porządek obrad

Senatorowie ZUT,

uprzejmie zapraszam na posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu
26.09.2022 r.

 

Porządek obrad:

 1. Komunikaty Rektora
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 153
 3. Uchwała w sprawie opisu efektów uczenia się określonych dla programów studiów kierunku ekonomia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023
 4. Uchwała w sprawie opisu efektów uczenia się określonych dla programu studiów kierunku zarządzanie, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023
 5. Uchwała w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Inżynieria spawalnictwa
  w zakresie kompetencji IWE
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 96 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia
 7. Uchwała w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Profesor Judit E. Puskas
 8. Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie profesorowi dr. hab. inż. Antoniemu W. Morawskiemu
 9. Zatwierdzenie ramowego harmonogramu tematycznego posiedzeń Senatu ZUT w roku akademickim 2022/2023
 10. Informacja o przygotowaniu bazy dydaktycznej oraz socjalnej studentów przed rokiem akademickim 2022/2023
 11. Interpelacje. Sprawy różne

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

/-/ dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT