Porządek obrad

Senatorowie ZUT,

uprzejmie zapraszam na posiedzenie senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 26.04.2021 r.

 

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie protokołu nr 136
 2. Uchwała w sprawie nadania mgr inż. Martynie Ewelinie Bacy stopnia doktora
 3. Uchwała w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr inż. Martyny Eweliny Bacy
 4. Uchwała w sprawie nadania mgr inż.  Paulinie Bednarczyk stopnia doktora
 5. Uchwała w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr inż. Pauliny Bednarczyk
 6. Uchwała w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Konrada Gziuta
 7. Uchwała w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Sawickiego
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 112 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 9. Uchwala zmieniająca uchwałę nr 113 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r.  w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 145 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 59 Senatu ZUT z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc w ramach planowanego limitu przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki 
 12. i formy studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022
 13. Uchwała w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach chemical engineering, inżynieria materiałów i nanomateriałów oraz technologia chemiczna rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022
 14. Uchwała w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach  automatyka i robotyka oraz elektrotechnika rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022
 15. Uchwała w sprawie ustalenia programu studiów prowadzonego na kierunku transport  rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022
 16. Uchwała w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 17. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. inż. Szymonowi Skibickiemu za wyróżniającą się rozprawę doktorską
 18. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej dla dr hab. inż. Eweliny Kusiak-Nejman, prof. ZUT
 19. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku dla prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Czecha
 20. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej dla prof. dr. hab. inż.  Ryszarda Buczkowskiego
 21. Informacja nt. działalności jednostek ogólnouczelnianych:

  • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  • Akademicki Ośrodek Jeździecki
  • Akademickie Centrum Informatyki
  • Uczelniane Centrum Informatyki
  • Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
  • Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi
  • Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii

 22. Informacja o działalności naukowo-badawczej Uczelni
 23. Informacja o wynalazczości i sprzedaży własności intelektualnej w ZUT
 24. Informacja o działalności Biblioteki Głównej
 25. Informacja o działalności wydawniczej uczelni
 26. Sprawozdanie kanclerza z działalności w roku 2020
 27. Interpelacje. Sprawy różne

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

/-/ dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT